OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů má v naší společnosti velmi vysokou prioritu. Používání internetových stránek je zásadně možné i bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít některé služby naší společnosti online, může být zpracování osobních údajů vyžadováno. Vyžaduje-li se zpracování osobních údajů a neexistuje-li pro takové zpracování žádný právní základ, obvykle se snažíme získat souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s německým zákonem o ochraně údajů (BDSG), nařízením EU o ochraně údajů (GDPR), které platí od 25. 5. 2018, a dalšími platnými zákony. V těchto zásadách ochrany osobních údajů chce naše společnost informovat o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a poskytnout subjektům údajů informace o právech, která jim náleží.

Naše společnost zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany zpracovávaných osobních údajů. Přenos údajů po internetu může i přesto znamenat určité bezpečnostní riziko, a není tak možné zajistit absolutní ochranu.

1 DEFINICE

Zásady ochrany osobních údajů naší společnosti jsou založeny na nařízení GDPR. Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné. Abychom to zajistili, vysvětlíme vám nejprve použité pojmy:

1.1 Osobní údaje
Osobní údaje znamenají „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (GDPR, článek 4, odst. 1).

1.2 Subjekt údajů
Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávána správcem.

1.3 Zpracování
Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.4 Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

1.5 Profilování
Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, při kterém se tyto osobní údaje používají k analyzování či předpovídání určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovních výkonů, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu či změny místa pobytu dotyčné fyzické osoby.

1.6 Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů, při kterém osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu údajů, aniž by bylo třeba doplňujících informací. Tyto doplňující informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, čímž se zajistí, že osobní údaje nebudou přiděleny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

1.7 Správce nebo osoba odpovědná za zpracování
Správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který samostatně nebo společně s jinými rozhodují o účelech a prostředích zpracovávání osobních údajů.

1.8 Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce a nebo jiný orgán, který zpracovává osobní data z pověření správce.

1.9 Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, jemuž jsou osobní údaje poskytnuty nezávisle na tom, zda jde o třetí stranu. Orgány, které mohou osobní údaje získat podle práva Unie nebo vnitrostátního práva členského státu v souvislosti s konkrétním pověřením, se však za příjemce nepovažují.

1.10 Třetí strany
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán kromě subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele pověřeny zpracovávat osobní údaje.

1.11 Souhlas
Souhlas je každé prohlášení subjektu údajů poskytnuté dobrovolně pro určitý případ, informovaným způsobem, jasně a srozumitelně, formou prohlášení nebo jiným jednoznačně potvrzujícím úkonem, kterým subjekt údajů potvrdí, že souhlasí se zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají.

2 NÁZEV A ADRESA SPRÁVCE ODPOVĚDNÉHO ZA ZPRACOVÁNÍ

​Správcem ve smyslu GDPR je:
stoba Holding GmbH & Co. KG
Lange Äcker 8
71522 Backnang/​Německo

info@stoba.de
www.stoba.one

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE NAŠEHO EXTERNÍHO POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Herr Michael Gruber
BSP-SECURITY
Thundorferstr. 10
93047 Regensburg/Německo

info@bsp-security.de
Telelefon +49 941 46290929
Mobilní telefon +49 152 32010495
www.bsp-security.de

Každý subjekt údajů se může v případě jakýchkoli otázek a připomínek k ochraně údajů kdykoli přímo obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4 SOUBORY COOKIE

Webové stránky naší společnosti používají soubory cookies. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány v systému počítače.

Soubory cookie používá celá řada internetových stránek a serverů. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. identifikátor souborů cookie. Identifikátor souboru cookie je jedinečné označení souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, přes který lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovém stránkám a serverům odlišit prohlížeč konkrétní osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován na základě jedinečného identifikátoru souboru cookie. Díky používání souborů cookie může společnost Muster GmbH uživatelům této internetové stránky poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souborů cookie lze informace a nabídky na našem webu optimalizovat pro potřeby konkrétních uživatelů. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetové stránky, která používá soubory cookie, se například nemusí znovu přihlašovat pokaždé, když stránku navštíví. Udělá to za něj přímo internetová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí souboru cookie.

Subjekt údajů může nastavování souborů cookie naší internetovou stránkou kdykoli zrušit pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak používání souborů cookie trvale zakázat. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

5 SHROMAŽĎOVÁNÍ OBECNÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

Webový server společnosti Muster GmbH shromažďuje řadu obecných údajů a informací pokaždé, když si jej subjekt údajů nebo automatizovaný systém otevře. Tyto obecné údaje a informace se ukládají v souborech protokolu serveru. Je možné zaznamenat použité typy a verze prohlížečů, operační systém, internetovou stránku, odkud se přistupující systém k naší internetové stránce dostal, jednotlivé podstránky, které byly z přistupujícího systému zobrazeny na naší internetové stránce, datum a čas přístupu na internetovou stránku, adresu internetového protokolu (IP adresu), poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a další podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše IT systémy.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost Muster GmbH žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nezbytné k řádnému poskytování obsahu naší internetové stránky, k optimalizaci obsahu naší internetové stránky a k její propagaci, k zajištění dalšího fungování našich systémů informačních technologií a technologie naší internetové stránky a k poskytování informací nezbytných pro trestní stíhání úřadům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace jsou společností Muster GmbH vyhodnocovány statisticky a rovněž s cílem zvýšit ochranu osobních údajů a jejich bezpečnost v naší společnosti, a v konečném důsledku tak zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6 MOŽNOST KONTAKTU PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ STRÁNKY

Internetové stránky naší společnosti obsahují ze zákona informace, které umožňují rychlí elektronický kontakt s naší společnost a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje poskytnuté dobrovolně subjektem údajů správce jsou ukládány pro účely zpracování daného požadavku nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

7 BĚŽNÝ VÝMAZ A BLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo podle zákonů či předpisů, kterým správce při své činnosti podléhá. Pomine-li účel uchovávání nebo uplyne-li doba uchovávání stanovená zákonem, budou osobní údaje běžným způsobem zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

8.1 Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jej týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

8.2 Právo na informace
Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo získat od správce informace týkající se osobních údajů o své o sobě, které má správce uloženy, a kopii těchto údajů spolu s zde uvedenými informacemi:

 • účel zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo mají být sděleny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace
 • pokud je to možné, plánovaná lhůta, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této lhůty
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, na omezení zpracování těchto údajů správcem nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
 • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a, přinejmenším v těchto případech, smysluplné údaje o logice, rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů

Subjekt údajů má dále právo na přístup k informaci o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem svých údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup ke svým údajům, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.3 Právo na opravu
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Při zohlednění účelů zpracování má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat, aby správce neprodleně vymazal osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování příslušných údajů není povinné:

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou nutné.
 • Subjekt údajů odvolává svůj souhlas, na kterém se zpracování jeho údajů podle čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. GDPR zakládalo, a pro zpracování už neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Subjekt údajů podá proti zpracování námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné legitimní důvody ke zpracování nebo podá subjekt námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které se na správce vztahují.
 • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti poskytovanými podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud je jeden z výše uvedených důvodů pravdivý a subjekt údajů si přeje zajistit výmaz osobních údajů uložených naší společností, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje naší společností zveřejněny a naše společnost podléhá podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinnosti osobní údaje vymazat, přijme naše společnost s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci vhodná opatření, včetně těch technických, abychom ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, informovali o tom, že subjekt údajů požádal tyto ostatní správce údajů o výmaz všech odkazů na své osobní údaje nebo kopie či replikaci těchto osobních údajů, není-li jejich zpracování nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zařídí v jednotlivých případech vše nezbytné.

8.5 Právo na omezení zpracování
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má na základě práva uděleného evropským zákonodárcem možnost požadovat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci údajů umožňuje jejich přesnost ověřit.
 • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů však odmítá osobní údaje vymazat a místo toho požaduje omezení použití osobních údajů.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, subjekt údajů je však požaduje k uplatnění či hájení právních nároků.
 • Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle čl. čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jisté, zda zákonné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených naší společností, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pak zahájí postup omezení zpracování.

8.6 Právo na přenositelnost údajů
Každá osoba dotčená zpracováváním osobních údajů má dle evropského zákonodárce právo obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které byly subjektem údajů poskytnuté správce, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, tento postup blokoval, a to za předpokladu, že se zpracování zakládá na souhlasu uděleném podle čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 b GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo pro výkon veřejné moci, která byla na správce přenesena.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly přeneseny přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou porušena práva a svobody druhých.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.7 Právo vznést námitku
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má kdykoli, z důvodů vyplývajících z konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. To platí také pro profilování, které vychází z těchto ustanovení.

V případě námitky již naše společnost nebude zpracovávat vaše osobní údaje s výjimkou případů, kdy můžeme prokázat přesvědčivé zákonné důvody ke zpracování, které převáží nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo kdy zpracování probíhá za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.

Pokud naše společnost zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímého marketingu, má subjekt údajů právo proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu vznést kdykoli námitku. To platí také pro profilování, pokud je s takovým marketingem spojeno. Pokud subjekt údajů vznese u naší společnosti námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů vyplývajících ze své konkrétní situace právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud není takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo nepodléhat rozhodnutí vycházejícímu pouze z automatizovaného zpracování včetně profilování, které má na ni právní nebo jiný, obdobně významný účinek, pokud není rozhodnutí nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, přípustné na základě právních předpisy Unie či členských států, kterým správce podléhá a které obsahují přiměřená opatření k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů obsažené, nebo nebylo učiněno na základě výslovného souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí nezbytné pro o uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo je-li přijato s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme naše společnost vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů. Sem patří minimálně Právo na zásah osoby ze strany správce, vyjádření vlastního postavení a napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit svá práva s ohledem na automatizovaná rozhodování, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.9 Právo na odvolání souhlasu souvisejícího s ochranou údajů
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů je oprávněna kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo souhlas odvolat, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 OCHRANA ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem zpracování jejich žádostí. Zpracování může probíhat i elektronickou formou. Zejména pak v případě, kdy uchazeč předloží příslušné dokumenty žádosti naší společnosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce. Pokud naše společnost uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou zprostředkované údaje uloženy pro účely správy pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud naše společnost s uchazečem žádnou pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky smazány po uplynutí lhůty 6 měsíců od oznámení rozhodnutí o nepřijetí daného uchazeče, a to za předpokladu, že výmaz není v rozporu s žádnými dalšími oprávněnými zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízení podle všeobecného německého zákona o rovném zacházení (AGG).

10 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ

Zásady ochrany osobních údajů při používání Google Analytics
Správce údajů integroval na této internetové stránce komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza slouží k zjišťování, sběru a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o tom, z jaké internetové stránky se subjekt údajů na naší internetovou stránku dostal (tzv. referrer), jaké podstránky internetové stránky si zobrazil nebo jak často a jak dlouho si jednotlivé podstránky zobrazil. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatel komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce údajů používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Prostřednictvím tohoto dodatku bude společností Google zkrácena a anonymizována IP adresa subjektu údajů, pokud přístup na naše webové stránky pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat návštěvnost naší internetové stránky. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání naší internetové stránky, ke shromažďování online zpráv o aktivitách na naší internetové stránce a k poskytování služeb v souvislosti s používáním naší internetové stránky.

Google Analytics používá soubor cookie uložený v systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, už bylo vysvětleno výše. Pomocí souboru cookie bude Google moci analyzovat používání naší internetové stránky. Pokaždé, když si subjekt údajů zobrazí jednu ze stránek tohoto webu, který správce provozuje a na který byla integrována komponenta Google Analytics, bude internetový prohlížeč uložený v systému informačních technologií subjektu údajů příslušnou komponentou Google Analytics vyzván, aby předal údaje pro účely online analýzy společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu dostává společnost Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, kterou Google mimo jiné používá ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a která rovněž umožňuje výpočet odměn za služby.

Pomocí souborů cookie se ukládají osobní identifikační údaje, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv subjektu údajů na naší internetové stránce. Pokaždé, když navštívíte naší internetovou stránku, budou vaše osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech. Společnost Google uloží tyto osobní údaje Spojených státech. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může ukládání souborů cookie prostřednictvím naší internetové stránky kdykoli zakázat pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, jak již bylo vysvětleno výše, a ukládání souborů cookie tak trvale zakázat. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by společnosti Google také zabránilo, aby na systém informačních technologií správce údajů ukládal soubory cookie. Soubor cookie, který již Google Analytics uložil, lze navíc kdykoli odstranit pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním této internetové stránky a proti zpracování těchto údajů společností Google a tomuto zpracování tak zabránit. K tomu je třeba, aby si subjekt údajů stáhl a nainstaloval doplněk prohlížeče na adrese tools.google.com. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics pomocí JavaScriptu, že do služby Google Analytics nelze přenášet žádné údaje ani informace o návštěvě webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za námitku proti zpracování. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, chce-li službu Google Analytics zakázat. Pokud subjekt údajů nebo jiná osoba pod jeho vlivem odinstaluje nebo deaktivuje doplněk prohlížeče, můžete doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách www.google.com. Služba Google Analytics je podrobněji vysvětlena na adrese www.google.com.

11 Google Tag Manager

Na našem webu používáme Google Tag Manager společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Pomocí Google Tag Manageru můžeme centrálně vkládat a spravovat úseky kódu nástrojů pro sledování, které používáme na našem webu.

Google Tag Manager je organizační nástroj, který nám umožňuje centrálně a prostřednictvím uživatelského rozhraní vkládat a spravovat značky na webových stránkách. Jako značky jsou označovány malé úseky kódu, které například zaznamenávají (sledují) aktivitu subjektů údajů na našem webu. Za tímto účelem jsou do zdrojového kódu naší stránky vkládány úseky kódu JavaScript. Značky často pochází z interních produktů Google jako například Google Ads nebo Google Analytics. Google Tag Manager však umožňuje vkládat a spravovat i značky od jiných společností. Tyto značky plní různé funkce. Mohou například shromažďovat údaje o prohlížení, poskytovat data marketingovým nástrojům, vkládat tlačítka, umisťovat cookies a sledovat uživatele i napříč několika webovými stránkami.

Google Tag Manager je doména, která sama neumisťuje žádné cookies a neukládá žádné údaje. Funguje pouze jako „správce“ implementovaných značek. Údaje jsou shromažďovány jednotlivými značkami konkrétních nástrojů pro webovou analýzu. Google Tag Manager tyto údaje neukládá a v podstatě je pouze přeposílá jednotlivým nástrojům pro sledování.

V nastavení účtu v Google Tag Manageru jsme souhlasili s tím, aby od nás Google získával anonymizované údaje. Jedná se přitom pouze o naše používání Google Tag Manageru, a nikoliv o údaje subjektů údajů, které se ukládají prostřednictvím úseků kódu. Umožňujeme společnosti Google a dalším, aby získávaly vybrané údaje v anonymizované podobě. Tím vyjadřujeme souhlas s předáváním anonymizovaných údajů z našich webových stránek. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo zjistit, které shromažďované a anonymizované údaje jsou předávány dále. V každém případě při tom dochází ke smazání všech informací, které by mohly identifikovat náš web. Google tyto údaje zpracovává společně se stovkami dalších anonymizovaných údajů z jiných webových stránek a v rámci benchmarkingu sleduje uživatelské trendy. Při benchmarkingu jsou vlastní výsledky porovnávány s výsledky konkurence. Na základě shromážděných informací mohou být optimalizovány procesy.

Google ukládá údaje na vlastní servery. Tyto servery jsou rozmístěny po celém světě. Většina z nich se nachází v Americe. Další informace o umístění serverů Google najdete na https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

Google Tag Manager neumisťuje sám žádné cookies, ale pouze spravuje značky různých webových stránek pro sledování. V našich zásadách ochrany osobních údajů k jednotlivým nástrojům pro sledování najdou subjekty údajů podrobné informace o výmazu, resp. správě těchto údajů.

Google se řídí zásadami štítu EU-USA na ochranu soukromí, který stanovuje pravidla pro správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace najdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=211116544. Další informace o Google Tag Manageru jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Vytvořeno pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů (Datenschutz Generator) serveru firmenwebseiten.at ve spolupráci s wallentin.cc.

12 MAPY GOOGLE

Naše webové stránky používají Mapy Google k zobrazení map a vytváření plánků s pokyny k příjezdu.

Mapy Google provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Při návštěvě naší internetové stránky dostane Google informaci o tom, že jste navštívili odpovídající stránku našeho webu. To platí také bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet u společnosti Google nebo jste prostřednictvím tohoto účtu přihlášeni. V případě, že jste při používání webu přihlášeni pomocí uživatelského účtu Google, budou údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se před použitím služby odhlásit.

Používáním Map Google souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů, které jsou sbírány automaticky, i těch, které sami zadáte, společností Google a případně třetími stranami. Podrobnosti naleznete na stránce policies.google.com. Právo vznést námitku musíte uplatnit přímo u společnosti Google. Pomocí nastavení prohlížeče můžete službu Mapy Google zakázat (v prohlížeči je třeba deaktivovat JavaScript). Použití služby pak již nebude možné.

Vytvořeno pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů (Datenschutz-Generator.de) RA Dr. Thomase Schwenkeho.

13 YouTube Privacy Policy

YouTube Privacy Policy
We have included YouTube videos on our website. So we can present interesting videos directly on our site. YouTube is a video portal that has been a subsidiary of Google since 2006. The video portal is operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. When you visit a page on our website that has a YouTube video embedded, your browser automatically connects to the servers of YouTube or Google. Different data are transmitted (depending on the settings). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) is responsible for all data processing in the European area.

In the following, we would like to explain to you in more detail what data is processed, why we have included YouTube videos and how you can manage or delete your data.

What is YouTube?
On YouTube, users can view, rate, comment on and upload videos for free. Over the last few years, YouTube has become one of the most important social media channels worldwide. To enable us to display videos on our website, YouTube provides a code snippet that we have built into our site.

Why do we use YouTube videos on our website?
YouTube is the video platform with the most visitors and the best content. We strive to provide you with the best possible user experience on our website. And of course interesting videos should not be missing. With the help of our embedded videos we provide you with further helpful content in addition to our texts and images. In addition, our website is easier to find on the Google search engine due to the embedded videos. Even though we use Google Ads to display ads, Google can – thanks to the data collected – really only show these ads to people who are interested in our offers.

What data is stored by YouTube?
When you visit one of our sites that has a YouTube video embedded, YouTube at least sets a cookie that stores your IP address and our URL. If you are logged in to your YouTube account, YouTube can associate your interactions on our site with your profile, often using cookies. This includes data such as session duration, bounce rate, approximate location, technical information such as browser type, screen resolution or your Internet service provider. Other data may include contact information, any ratings, sharing content through social media, or adding to your favorites on YouTube.

If you’re not signed in to a Google Account or a YouTube account, Google stores data with a unique identifier associated with your device, browser, or app. For example, your preferred language setting is retained. But a lot of interaction data cannot be stored because fewer cookies are set.

In the following list we show cookies that were set in a test in the browser. On the one hand, we show cookies that are set without a registered YouTube account. On the other hand, we show cookies that are set with a registered account. The list cannot claim to be complete, because the user data always depends on the interactions on YouTube.

Name: YSC
Value: b9-CV6ojI5Y211129175-1
Purpose: This cookie registers a unique ID to store statistics of the video viewed.
Expiry date: after the end of the meeting

Name: PREF
Value: f1=50000000
Purpose: This cookie also registers your unique ID. Google gets statistics about how you use YouTube videos on our website via PREF.
Expiry date: after 8 months

Name: GPS
Value: 1
Purpose: This cookie registers your unique ID on mobile devices to track your GPS location.
Expiration date: after 30 minutes

Name: VISITOR_INFO1_LIVE
Value: 95Chz8bagyU
Purpose: This cookie tries to estimate the bandwidth of the user on our websites (with built-in YouTube video).
Expiry date: after 8 months

Other cookies that are set when you are logged in with your YouTube account:

Name: APISID
Value: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7211129175-
Purpose: This cookie is used to create a profile about your interests. The data is used for personalized advertisements.
Expiry date: after 2 years

Name: CONSENT
Value: YES+AT.de+20150628-20-0
Purpose: The cookie stores the status of a user’s consent to use various Google services. CONSENT also serves security purposes to check users and protect user data from unauthorized attacks.
Expiry date: after 19 years

Name: HSID
Value: AcRwpgUik9Dveht0I
Purpose: This cookie is used to create a profile about your interests. This data helps us to display personalized advertising.
Expiry date: after 2 years

Name: LOGIN_INFO
Value: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Purpose: Information about your login data is stored in this cookie.
Expiry date: after 2 years

Name: SAPISID
Value: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Purpose: This cookie works by uniquely identifying your browser and device. It is used to create a profile about your interests.
Expiry date: after 2 years

Name: SID
Value: oQfNKjAsI211129175-
Purpose: This cookie stores your Google Account ID and your last sign-in time in digitally signed and encrypted form.
Expiry date: after 2 years

Name: SIDCC
Value: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Purpose: This cookie stores information about how you use the website and what advertisements you may have seen before visiting our site.
Expiry date: after 3 months

How long and where is the data stored?
The data that YouTube receives from you and processes are stored on Google’s servers. Most of these servers are located in America. At https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de you can see exactly where the Google data centres are located. Your data is distributed on the servers. This means that data can be retrieved more quickly and is better protected against manipulation.

Google stores the collected data for different lengths of time. Some data can be deleted at any time, some are automatically deleted after a limited time, and some are stored by Google for a longer period of time. Some data (such as My Activity items, photos or documents, products) stored in your Google Account will remain stored until you delete them. Even if you’re not signed in to a Google Account, you can delete some data associated with your device, browser, or app.

How can I delete my data or prevent data storage?
Basically, you can manually delete data in your Google Account. With the automatic deletion of location and activity data introduced in 2019, information is stored for either 3 or 18 months depending on your decision, and then deleted.

Whether or not you have a Google Account, you can configure your browser to delete or disable Google cookies.

Created with the data protection generator of firmenwebseiten.at in cooperation with wallentin.cc

14 PŘÍSLUŠNÝ DOZOROVÝ ÚŘAD PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstr. 10a
70173 Stuttgart/​Německo

poststelle@lfd.bwl.de
Telefon +49 711 6155410

15 ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na změnu našich zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů, jak vyžaduje technický vývoj. V těchto případech příslušným způsobem upravíme také naše zásady ochrany osobních údajů. Věnujte pozornost aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

(06/2020)